Ydelser

Aktører i energimarkedet med kunder har mange finansielle og procesmæssige risici at forholde sig til

Virksomheder med energisalg til slutkunder håndterer store pengestrømme. De lever i skarp konkurrence og har mange risici at holde styr på – og det bliver mere markant fremover.

Du kunne i et eftertænksomt øjeblik komme til at tænke på:

 • Er vores organisation, systemer, processer og forretningsgange gearet til lønsom vækst?
 • Er vi sikker på, at vi kender vores position og risikoeksponering på de solgte slutkundekontrakter?
 • Er vores risikopolitik ajour med den nuværende situation?
 • Er det til tider vanskeligt at forklare udsvingene i virksomhedens resultat?
 • Hvad tjener vi på engroshandel og tjener vi nok i forhold til risikoen?
 • Er vores salg af energi til kunder tilstrækkeligt lønsomt?
 • Har vi overblik over kreditrisikoen på vore kunder?
 • Har vi korrekt prissætning af slutkundekontrakterne? – får vi det hele med?
 • Får vi den nødvendige og hyppige rapportering til at styre forretningen efter?
 • Sælger vi kun godkendte produkter, eller bruger vi tid på at tilpasse forretningen til nye solgte kontrakter?
 • Oplever vi til tider bunker af kontrakter til registrering og leverandørskift?

Listen er lang og alligevel ikke udtømmende.

Hvis du kan genkende blot ét af de nævnte spørgsmål, er det værd at kontakte Silius Business Consulting og høre, hvordan jeg kan hjælpe jer med at få styr på de vigtige parametre.

Den optimale tilgang vil ofte være at lade Silius Business Consulting gennemføre et sundhedstjek for virksomheden. Det giver det nødvendige overblik at tage beslutninger ud fra.

Overblikket og en effektiv forretningsmodel skabes

Ledelsen kan få overblik og vished ved at lade Silius Business Consulting gennemføre et sundhedstjek på virksomheden. Det giver et godt grundlag at tage beslutninger ud fra.

Handel med energi

Ledelsen har store fordele af at kunne adskille værdiskabelsen i engroshandelsaktiviteterne fra værdiskabelsen i detailsalget af energi til kunderne.

Troværdig og løbende opfølgning på kritiske parametre giver ledelsen mulighed for hurtige korrigerende tiltag og dermed øget værdiskabelse.

Silius Business Consulting har løsninger, som har bevist sit værd i flere konkrete tilfælde. Se for eksempel i denne reference.

Læs mere om, hvordan Silius Business Consulting kan hjælpe jer med at etablere en effektiv intern forretningsmodel.

God Risk Governance

Engroshandel med el og/eller gas er en simpel nødvendighed for en energihandelsvirksomhed. Det gælder, hvad enten man har fokus på at risikoafdække salget, eller man handler med henblik på spekulation på energibørserne.

Det kræver en god og sikker risikostyring med godt overblik, klart mandat for porteføljeforvalteren og en sikker måling og rapportering af risiko og værdiskabelse.

For salget til slutkunder gælder lidt anderledes risikostyringsprincipper, og fokus vil normalt være rettet mod styring af kreditrisikoen og procesrisikoen i salgsprocessen.

Beskyt virksomhedens værdi med de nødvendige politikker og styringsdokumenter

Organisering og sikker drift af energihandelsvirksomhed fungerer bedst, hvis virksomheden har en opdateret risikopolitik med underliggende detaljepolitikker.

God Risk Governance

Silius Business Consulting har stor erfaring i at sammensætte og implementere en optimal pakke af politikker m.m. baseret på jeres strategi og risikoappetit. Læs mere om mine ydelser vedrørende risiko- og handelspolitik og mine ydelser vedrørende pris- og kreditrisikopolitik .

Effektiv porteføljeforvaltning

Med en hensigtsmæssig opbygning af engroshandelsforretningen og med det rette setup, har virksomheden grundlag for at øge værdiskabelsen betydeligt, og samtidig opnå en effektiv måling og rapportering af risiko og værdiskabelse.

Silius Business Consulting er ekspert i at etablere det nødvendige setup, og har stor erfaring i at få modellen til at virke i dagligdagen.

Læs mere om, hvordan Silius Business Consulting kan hjælpe din virksomhed til en optimal porteføljeforvaltning.

Lønsomt salg og effektive salgs- og kontraktprocesser for salg til slutkunder

Salg af energi på kontrakt til erhvervskunder og privatkunder indebærer mange udfordringer. Lige fra prissætningen hen over salgsprocessen til registrering af kontrakten i virksomhedens systemer og sikring af den nødvendige risikoafdækning.

Det kan være vanskeligt at bestemme de enkelte produkters og salgskanalers lønsomhed, og det er ofte svært at vurdere effektiviteten i de mange aktiviteter, som indgår i den samlede proces. Læs mere om, hvordan Silius Business Consulting kan afdække lønsomheden i salgsforretningen.

Erfaringen viser, at en optimering af denne del af forretningen giver betydelige økonomiske gevinster, øget salgskapacitet og forbedret risikostyring.

Læs mere om, hvordan Silius Business Consulting kan hjælpe din virksomhed med at øge lønsomheden og salgskapaciteten i salgsforretningen.

Management rådgivning, afhjælpning af konkrete udfordringer og ad hoc analyser

Undertiden har ledelsen brug for strategisk rådgivning omkring et specifikt område eller brug for en konkret analyse og en rapport på et emne.

Silius Business Consultings mangeårige erfaring med alle aspekter af energihandelsvirksomhed, markedsadgang og forsyningspligtregulering giver et godt grundlag for at hjælpe din virksomhed.

Læs mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med strategiske spørgsmål og konkrete problemstillinger.

Top